Algemene voorwaarden

Nederlands

PSA heeft deze website gemaakt om haar gebruikers te informeren. Op de toegang tot en het gebruik van de websites

http://nl-media.citroen.com/                                

http://nl-media.peugeot.com/

http://nl-media.driveds.com/

 zijn, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hieronder opgenomen Voorwaarden van toepassing.

Een internetgebruiker die verbinding maakt met of zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht alle bepalingen van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te accepteren.

PSA behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en alle op de website gepresenteerde onderdelen, producten of diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing op de gebruikers. Zij dienen deze Voorwaarden dan ook telkens als zij verbinding maken met de website te raadplegen.

Deze website en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan Frans recht

Deze website wordt gepubliceerd door: PSA - 75, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris - Frankrijk
Telefoon: (+33) 158 79 79 79 - Vennootschap met een kapitaal van € 171.284.859, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer B 552 144 503
Hoofdredacteur: Alexandre Guirao
Sitemanager: Valérie Gregoris
Hosting: PSA - Peugeot - Citroën - Gebouw PZ 03-42 rue Jean-Pierre Timbaud - 78307 Poissy Cedex - Frankrijk

PSA informeert de gebruikers van deze website dat de meeste onderdelen van deze website:
- beschermd worden door het auteursrecht; dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, bewegende beelden, enz.;
- en/of beschermd worden door de wetgeving op het gebied van tekeningen en modellen; met name de modellen van auto's op de website;
- beschermd worden door het merkenrecht; dit betreft met name de merknaam "Peugeot/Citroën/DS", het merk "PSA Peugeot Citroën" en de namen van de automodellen op de website. De op deze wijze beschermde onderdelen zijn het eigendom van PSA, haar dochterondernemingen en/of derden die PSA toestemming hebben gegeven om deze te gebruiken.
Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke verveelvouding, reproductie, weergave, gebruik, toepassing, wijziging, verwerking, vertaling, of commercialisering van (een deel van) de website, op welke wijze, in welke vorm en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PSA, onder voorbehoud van uitzonderingen bepaald in de Franse 'Wet op het Intellectuele Eigendom' (ook met betrekking tot kopieën voor privégebruik), op straffe van vervolging met de mogelijkheid van een gevangenisstraf of substantiële boete, onverminderd de toepasselijkheid van eventuele andere wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

De informatie en illustraties op de pagina's van deze website zijn gebaseerd op de gangbare technische eigenschappen op het moment waarop de verschillende websitepagina's online worden gezet of worden bijgewerkt.
De uitrusting die op de voertuigen op de website wordt getoond, kan standaard of optioneel zijn, afhankelijk van het type en het land van verkoop, en het is mogelijk dat deze per land verschilt of niet in alle landen ter wereld verkrijgbaar is.
In het kader van ons beleid van voortdurende productverbetering, kan PSA de specificaties, uitrusting, opties en kleuren van voertuigen op elk moment wijzigen. Bovendien is het met de huidige technologie niet mogelijk de kleuren getrouw weer te geven.
De modellen en/of types op deze website, alsmede de uitrusting, opties en accessoires, zijn die welke in Nederland worden gedistribueerd.
De informatie op deze website heeft te allen tijde een algemeen karakter en geen contractuele waarde.

Bovenbedoelde persoonsgegevens worden verzameld om de identiteit van de gebruikers na te gaan, informatieverzoeken te beantwoorden en een effectief commercieel beheer van de website mogelijk te maken doordat PSA informatie wordt verstrekt over bezochte pagina's en de verwachtingen van gebruikers (artikel 7 en 8 Wet bescherming persoonsgegevens). Deze persoonlijke informatie wordt bewaard in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt gedurende een termijn die niet langer is dan de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze informatie is verzameld en/of wordt bewerkt.
De registratie van deze gegevens maakt het mogelijk de gebruikers te identificeren en te controleren of zij tot de categorie van professioneel journalisten behoren, waarvoor de website bestemd is. U stemt er derhalve mee in dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. PSA behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de registratie te beëindigen en de toegang tot de website definitief onmogelijk te maken voor Gebruikers die onvolledige of onjuiste informatie hebben verstrekt.
Op grond van artikel 35 en 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens, hebt u het recht verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, corrigeren en/of verwijderen.
Om dit recht uit te oefenen, dient u een bericht te sturen naar ellis.blase@peugeot.com of anne.lobbes@citroen.com.
De op deze website verzamelde informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door PSA en/of haar dochterondernemingen en kan als zodanig niet zonder uw voorafgaande toestemming worden verkocht aan een derde.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door deze website naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Zij worden gebruikt om gegevens over uw navigatie op onze website te registreren (deze worden voor onbepaalde tijd op uw computer bewaard) en u gepersonaliseerde informatie voor te stellen, doordat onze server u dankzij deze cookies herkent.
De Weboscope-service (www.weboscope.com) gebruikt deze cookies uitsluitend om het aantal bezoekers te tellen en het aantal keren te beperken dat dezelfde informatie aan eenzelfde gebruiker wordt verstrekt.
U kunt deze website bezoeken terwijl u deze optie op uw browser heeft uitgeschakeld of de instellingen op uw computer als volgt heeft gewijzigd: Extra, Internetopties, tabblad privacy, geavanceerd, eigen cookies blokkeren (afhankelijk van uw versie van Internet Explorer).

Voor het plaatsen van een hyperlink op deze site is de voorafgaande schriftelijke toestemming van PSA vereist.
PSA is in geen geval verantwoordelijk voor de content, producten of diensten die worden aangeboden op de websites die door middel van een hyperlink of welke andere link dan ook aan deze website gekoppeld zijn.

U stemt ermee in bij uw gebruik van deze website:
- geen handelingen te verrichten die computer-, functionele of andere storingen kunnen veroorzaken en de werking van de website of een server of een via de website toegankelijke dienst kunnen beïnvloeden. U stemt er in het bijzonder mee in om in de door de website verstrekte ruimte alleen informatie, gegevens, documenten en bestanden te plaatsen die betrouwbaar en veilig zijn en de werking van de website of een server of een via de website toegankelijke dienst niet zullen beïnvloeden.
- de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving te respecteren, alsmede de rechten van derden;
- het imago van PSA Peugeot Citroën niet om welke reden en op welke wijze dan ook te schaden. U zult onze vennootschap in het bijzonder vrijwaren tegen alle [vorderingen van*] derden in verband met de inhoud van de informatie die u eventueel op de ruimte van de website plaatst, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op persoonlijkheidsrechten, intellectuele-eigendomsrechten, de openbare orde, de goede zeden, of respect op de privacy (recht op een afbeelding e.d.) of de strafrechtelijke bepalingen van toepasselijk nationaal en/of internationaal recht. In dat kader stemt u ermee in PSA Peugeot Citroën te vrijwaren tegen alle eventuele daardoor[*] betaalde kosten, lasten en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria. PSA, de vennootschap die eigenaar is van deze website, verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen van informatie die u op de door de website verstrekte ruimte beschikbaar stelt.
PSA, de vennootschap die eigenaar is van deze website, kan echter niet garanderen dat elektronisch verstuurde berichten niet onderschept worden. Onverminderd het in het hoofdstuk “Bescherming van Persoonsgegevens” hierboven bepaalde, verzoeken wij u derhalve via[*] deze weg geen onnodige persoonlijke of gevoelige informatie bekend te maken. Indien u dergelijke informatie aan PSA, de vennootschap die eigenaar is van deze website, wilt verstrekken, dient u gebruik te maken van de gewone post.

U gebruikt deze website geheel op eigen verantwoordelijkheid. PSA, haar dochterondernemingen en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en financiële schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of aan deze website gelinkte websites.
Wij willen u erop wijzen dat bepaalde producten of diensten die op deze website worden gepresenteerd, in bepaalde landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke voorschriften, beperkingen en/of verboden.

Het is PSA op elk moment toegestaan uw toegang tot deze website tijdelijk of permanent te beperken of op te schorten in geval van:
- schending van deze Voorwaarden, onverminderd eventuele andere rechten van onze vennootschap;
- technische problemen met de infrastructuur voor[*] het online plaatsen en de werking van de site. In geval van een definitieve onderbreking stemt u ermee in eventuele kopieën van onze website en/of de inhoud ervan onmiddellijk te vernietigen.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze website en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan Frans recht zonder afbreuk te doen aan de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen van het woonland van de gebruiker waarvan niet afgweken mag worden. Deze Voorwaarden zijn in het Frans opgesteld en vertaald uit het Frans. In geval van een geschil omtrent de uitleg van de tekst van de voorwaarden prevaleert de tekst van de originele Franse versie ervan. 

Scroll